Wenkai Wang

Space Club

New York
2020

Space Club members:
Zhuanyi, Miaomiao, Songyang, Haoran
Photography: Wenkai Wang

WELCOME TO THE DESERT OF REALITY WELCOME TO THE DESERT OF REALITY WELCOME TO THE DESERT OF REALITY
WELCOME TO THE DESERT OF REALITY WELCOME TO THE DESERT OF REALITY WELCOME TO THE DESERT OF REALITY